KIỂM TRA GAN CỰC ĐẠI THEO Miền

Bước 1: Chọn miền/tỉnh, khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.

CÁC SỐ TÌM ĐƯỢC TRONG BIÊN ĐỘ KHẢO SÁT

Lô tô 90: Ngày xem thống kê 30/03/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 20 ngày
Lô tô 51: Ngày xem thống kê 30/03/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 20 ngày
Lô tô 84: Ngày xem thống kê 30/03/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 15 ngày
Lô tô 29: Ngày xem thống kê 30/03/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 15 ngày
Lô tô 79: Ngày xem thống kê 30/03/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 62: Ngày xem thống kê 30/03/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 85: Ngày xem thống kê 30/03/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 46: Ngày xem thống kê 30/03/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày

DANH SÁCH LOTO GAN CỰC ĐẠI TỪ 28-02-2017 ĐẾN NAY

Loto 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 14 9 9 11 9 13 10 14 12 13 7 12 5 11 10 6 18 11 9 7
Loto 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 8 12 10 5 7 6 17 9 7 9 9 8 10 10 13 15 12 8 7 11
Loto 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 8 9 6 16 15 11 8 10 9 13 18 9 9 9 9 8 15 11 10 11
Loto 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 14 6 8 11 14 15 5 22 6 21 13 8 19 15 9 10 11 7 8 7
Loto 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 9 10 17 13 10 7 18 11 11 15 7 15 9 10 8 6 7 9 12 7