KIỂM TRA GAN CỰC ĐẠI THEO Miền

Bước 1: Chọn miền/tỉnh, khoảng thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Nhập biên độ khảo sát (số ngày)
Bước 3: Click nút Xem để xem thông tin cần thiết.

CÁC SỐ TÌM ĐƯỢC TRONG BIÊN ĐỘ KHẢO SÁT

Lô tô 65: Ngày xem thống kê 28/05/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 21 ngày
Lô tô 60: Ngày xem thống kê 28/05/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 21 ngày
Lô tô 53: Ngày xem thống kê 28/05/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 14 ngày
Lô tô 20: Ngày xem thống kê 28/05/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 13 ngày
Lô tô 88: Ngày xem thống kê 28/05/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 11 ngày
Lô tô 98: Ngày xem thống kê 28/05/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 73: Ngày xem thống kê 28/05/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 10 ngày
Lô tô 97: Ngày xem thống kê 28/05/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày
Lô tô 74: Ngày xem thống kê 28/05/2017 số ngày vẫn chưa ra là: 9 ngày

DANH SÁCH LOTO GAN CỰC ĐẠI TỪ 28-04-2017 ĐẾN NAY

Loto 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày cực đại 21 10 14 7 6 12 14 7 8 10 7 8 7 13 12 6 15 15 13 7
Loto 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày cực đại 6 14 5 11 14 10 8 12 13 10 8 9 22 11 7 14 12 13 8 11
Loto 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày cực đại 13 5 13 16 6 9 16 10 9 11 9 9 9 6 14 11 20 7 8 13
Loto 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày cực đại 5 9 9 7 17 7 11 13 17 10 16 6 6 10 11 7 10 11 15 8
Loto 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày cực đại 17 11 15 9 6 11 11 7 15 23 15 19 21 6 19 13 9 12 9 11