Thống kê 00 - 99

Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đổ của các bộ số từ 00 - 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Các số xuất hiện trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc:

00
0.37% (3lượt)
01
0.74% (6lượt)
02
1.48% (12lượt)
03
0.86% (7lượt)
04
0.99% (8lượt)
05
1.23% (10lượt)
06
0.62% (5lượt)
07
1.23% (10lượt)
08
1.23% (10lượt)
09
0.86% (7lượt)
10
1.48% (12lượt)
11
1.11% (9lượt)
12
1.23% (10lượt)
13
0.74% (6lượt)
14
1.11% (9lượt)
15
0.99% (8lượt)
16
0.62% (5lượt)
17
0.99% (8lượt)
18
0.99% (8lượt)
19
1.36% (11lượt)
20
0.74% (6lượt)
21
1.23% (10lượt)
22
1.23% (10lượt)
23
1.11% (9lượt)
24
1.23% (10lượt)
25
0.99% (8lượt)
26
0.99% (8lượt)
27
1.23% (10lượt)
28
0.74% (6lượt)
29
1.23% (10lượt)
30
0.86% (7lượt)
31
1.23% (10lượt)
32
1.60% (13lượt)
33
0.86% (7lượt)
34
0.86% (7lượt)
35
0.86% (7lượt)
36
0.99% (8lượt)
37
0.49% (4lượt)
38
1.60% (13lượt)
39
1.23% (10lượt)
40
0.74% (6lượt)
41
1.11% (9lượt)
42
0.37% (3lượt)
43
0.62% (5lượt)
44
1.60% (13lượt)
45
0.99% (8lượt)
46
0.99% (8lượt)
47
0.62% (5lượt)
48
1.11% (9lượt)
49
0.74% (6lượt)
50
1.85% (15lượt)
51
0.49% (4lượt)
52
1.48% (12lượt)
53
0.62% (5lượt)
54
0.49% (4lượt)
55
0.74% (6lượt)
56
0.49% (4lượt)
57
0.86% (7lượt)
58
1.23% (10lượt)
59
0.74% (6lượt)
60
0.49% (4lượt)
61
0.99% (8lượt)
62
1.23% (10lượt)
63
1.36% (11lượt)
64
1.23% (10lượt)
65
0.74% (6lượt)
66
1.36% (11lượt)
67
0.74% (6lượt)
68
0.37% (3lượt)
69
1.48% (12lượt)
70
1.11% (9lượt)
71
1.60% (13lượt)
72
1.11% (9lượt)
73
0.37% (3lượt)
74
0.62% (5lượt)
75
0.86% (7lượt)
76
1.60% (13lượt)
77
1.23% (10lượt)
78
0.49% (4lượt)
79
0.86% (7lượt)
80
1.48% (12lượt)
81
1.23% (10lượt)
82
0.62% (5lượt)
83
1.60% (13lượt)
84
1.23% (10lượt)
85
0.86% (7lượt)
86
0.86% (7lượt)
87
1.36% (11lượt)
88
0.49% (4lượt)
89
0.62% (5lượt)
90
1.48% (12lượt)
91
0.74% (6lượt)
92
1.48% (12lượt)
93
1.23% (10lượt)
94
1.23% (10lượt)
95
0.99% (8lượt)
96
0.74% (6lượt)
97
0.49% (4lượt)
98
0.49% (4lượt)
99
1.36% (11lượt)