Thống kê 00 - 99

Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đổ của các bộ số từ 00 - 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Các số xuất hiện trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc:

00
0.49% (4lượt)
01
1.73% (14lượt)
02
0.37% (3lượt)
03
0.74% (6lượt)
04
0.86% (7lượt)
05
1.23% (10lượt)
06
0.74% (6lượt)
07
0.86% (7lượt)
08
0.86% (7lượt)
09
1.36% (11lượt)
10
1.23% (10lượt)
11
1.36% (11lượt)
12
1.48% (12lượt)
13
0.74% (6lượt)
14
0.99% (8lượt)
15
1.48% (12lượt)
16
1.48% (12lượt)
17
0.74% (6lượt)
18
0.99% (8lượt)
19
1.48% (12lượt)
20
0.99% (8lượt)
21
0.99% (8lượt)
22
0.99% (8lượt)
23
1.73% (14lượt)
24
1.11% (9lượt)
25
1.36% (11lượt)
26
0.99% (8lượt)
27
0.86% (7lượt)
28
1.23% (10lượt)
29
0.49% (4lượt)
30
1.11% (9lượt)
31
1.23% (10lượt)
32
0.62% (5lượt)
33
1.23% (10lượt)
34
1.23% (10lượt)
35
1.48% (12lượt)
36
0.86% (7lượt)
37
0.99% (8lượt)
38
1.98% (16lượt)
39
0.74% (6lượt)
40
1.48% (12lượt)
41
1.36% (11lượt)
42
1.11% (9lượt)
43
1.36% (11lượt)
44
1.11% (9lượt)
45
0.99% (8lượt)
46
0.86% (7lượt)
47
1.36% (11lượt)
48
0.62% (5lượt)
49
1.36% (11lượt)
50
0.62% (5lượt)
51
0.49% (4lượt)
52
0.99% (8lượt)
53
0.99% (8lượt)
54
1.11% (9lượt)
55
1.23% (10lượt)
56
0.86% (7lượt)
57
0.74% (6lượt)
58
0.74% (6lượt)
59
0.49% (4lượt)
60
1.23% (10lượt)
61
1.11% (9lượt)
62
0.74% (6lượt)
63
0.74% (6lượt)
64
0.37% (3lượt)
65
0.99% (8lượt)
66
1.60% (13lượt)
67
0.49% (4lượt)
68
1.48% (12lượt)
69
0.86% (7lượt)
70
0.74% (6lượt)
71
0.74% (6lượt)
72
0.62% (5lượt)
73
0.74% (6lượt)
74
0.74% (6lượt)
75
0.99% (8lượt)
76
0.86% (7lượt)
77
1.60% (13lượt)
78
0.99% (8lượt)
79
0.86% (7lượt)
80
0.74% (6lượt)
81
0.86% (7lượt)
82
0.86% (7lượt)
83
0.86% (7lượt)
84
0.37% (3lượt)
85
0.99% (8lượt)
86
0.99% (8lượt)
87
1.23% (10lượt)
88
1.11% (9lượt)
89
1.60% (13lượt)
90
0.37% (3lượt)
91
0.99% (8lượt)
92
0.99% (8lượt)
93
0.86% (7lượt)
94
0.99% (8lượt)
95
0.99% (8lượt)
96
0.86% (7lượt)
97
0.74% (6lượt)
98
0.86% (7lượt)
99
0.86% (7lượt)