Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng

Chọn miền/tỉnh và năm cần xem:

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO TỔNG CỦA NĂM 2024

TỔNG 2 SỐ ĐẦU & 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2024

2024 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Ngày 01
42932
6 5
87444
5 8
Ngày 02
10956
1 1
28174
0 1
Ngày 03
62495
8 4
33389
6 7
Ngày 04
10240
1 4
13300
4 0
Ngày 05
38267
1 3
69876
5 3
Ngày 06
72794
9 3
91267
0 3
Ngày 07
69618
5 9
67384
3 2
Ngày 08
91089
0 7
85852
3 7
Ngày 09
48877
2 4
TẾT
Ngày 10
73732
0 5
TẾT
Ngày 11
28285
0 3
TẾT
Ngày 12
13113
4 4
TẾT
Ngày 13
68586
4 4
39100
2 0
Ngày 14
91138
0 1
17670
8 7
Ngày 15
63261
9 7
48331
2 4
Ngày 16
95539
4 2
34864
7 0
Ngày 17
76553
3 8
58294
3 3
Ngày 18
54998
9 7
39903
2 3
Ngày 19
14609
5 9
75801
2 1
Ngày 20
70964
7 0
57406
2 6
Ngày 21
45819
9 0
99937
8 0
Ngày 22
36910
9 1
82488
0 6
Ngày 23
87441
5 5
16053
7 8
Ngày 24
61661
7 7
57333
2 6
Ngày 25
77375
4 2
15545
6 9
Ngày 26
20347
2 1
27234
9 7
Ngày 27
61579
7 6
36209
9 9
Ngày 28
68274
4 1
77645
4 9
Ngày 29
75346
2 0
Ngày 30
08524
8 6
Ngày 31
47666
1 2

TỔNG 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2024

2024 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Ngày 01
42932
5
87444
8
Ngày 02
10956
1
28174
1
Ngày 03
62495
4
33389
7
Ngày 04
10240
4
13300
0
Ngày 05
38267
3
69876
3
Ngày 06
72794
3
91267
3
Ngày 07
69618
9
67384
2
Ngày 08
91089
7
85852
7
Ngày 09
48877
4
TẾT
Ngày 10
73732
5
TẾT
Ngày 11
28285
3
TẾT
Ngày 12
13113
4
TẾT
Ngày 13
68586
4
39100
0
Ngày 14
91138
1
17670
7
Ngày 15
63261
7
48331
4
Ngày 16
95539
2
34864
0
Ngày 17
76553
8
58294
3
Ngày 18
54998
7
39903
3
Ngày 19
14609
9
75801
1
Ngày 20
70964
0
57406
6
Ngày 21
45819
0
99937
0
Ngày 22
36910
1
82488
6
Ngày 23
87441
5
16053
8
Ngày 24
61661
7
57333
6
Ngày 25
77375
2
15545
9
Ngày 26
20347
1
27234
7
Ngày 27
61579
6
36209
9
Ngày 28
68274
1
77645
9
Ngày 29
75346
0
Ngày 30
08524
6
Ngày 31
47666
2

TỔNG 2 SỐ ĐẦU GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2024

2024 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Ngày 01
42932
6
87444
5
Ngày 02
10956
1
28174
0
Ngày 03
62495
8
33389
6
Ngày 04
10240
1
13300
4
Ngày 05
38267
1
69876
5
Ngày 06
72794
9
91267
0
Ngày 07
69618
5
67384
3
Ngày 08
91089
0
85852
3
Ngày 09
48877
2
TẾT
Ngày 10
73732
0
TẾT
Ngày 11
28285
0
TẾT
Ngày 12
13113
4
TẾT
Ngày 13
68586
4
39100
2
Ngày 14
91138
0
17670
8
Ngày 15
63261
9
48331
2
Ngày 16
95539
4
34864
7
Ngày 17
76553
3
58294
3
Ngày 18
54998
9
39903
2
Ngày 19
14609
5
75801
2
Ngày 20
70964
7
57406
2
Ngày 21
45819
9
99937
8
Ngày 22
36910
9
82488
0
Ngày 23
87441
5
16053
7
Ngày 24
61661
7
57333
2
Ngày 25
77375
4
15545
6
Ngày 26
20347
2
27234
9
Ngày 27
61579
7
36209
9
Ngày 28
68274
4
77645
4
Ngày 29
75346
2
Ngày 30
08524
8
Ngày 31
47666
1

Thông tin về thống kê giải đặc biệt theo tổng

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là cách tính tổng của 2 số cuối và tổng của 2 số đầu giải đặc biệt. Bảng thống kê tính tổng dựa trên bảng thống kê giải đặc biệt theo năm. Cách tính như sau:

0 + 0 = Tổng là 0

0 + 1 = Tổng là 1

2 + 5 = Tỗng là 7

2 + 8 = 10 - chỉ lấy số cuối cùng . Vậy tổng là 0

8 + 8 = 16 - chỉ lấy số cuối cùng . Vậy tổng là 6

Trang thống kê giải đặc biệt theo tổng của Xổ Số Đại Phát có gì?

  • Có tất cả các bộ số ở giải đặc biệt của miền Bắc và các tỉnh miền Nam/miền Trung
  • Xem được bảng thống kê theo tổng của 2 số cuối giải đặc biệt theo từng năm
  • Xem được bảng thống kê theo tổng của 2 số đầu giải đặc biệt theo từng năm
  • Có thể chọn những năm khác để xem thống kê