TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
39 4 lượt 05 2 lượt 32 15 lượt
49 4 lượt 10 2 lượt 13 14 lượt
94 4 lượt 16 2 lượt 31 13 lượt
04 3 lượt 68 2 lượt 34 13 lượt
28 3 lượt 00 1 lượt 51 13 lượt
32 3 lượt 02 1 lượt 94 13 lượt
34 3 lượt 07 1 lượt 05 12 lượt
38 3 lượt 08 1 lượt 14 12 lượt
63 3 lượt 11 1 lượt 39 12 lượt
70 3 lượt 14 1 lượt 43 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 99 1 lượt 46 2 lượt
97 1 lượt 91 1 lượt 98 4 lượt
96 1 lượt 86 1 lượt 76 4 lượt
92 1 lượt 82 1 lượt 66 4 lượt
90 1 lượt 73 1 lượt 45 4 lượt
88 1 lượt 72 1 lượt 19 4 lượt
86 1 lượt 71 1 lượt 02 4 lượt
84 1 lượt 63 1 lượt 96 5 lượt
82 1 lượt 62 1 lượt 60 5 lượt
81 1 lượt 59 1 lượt 47 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 09, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 35, 45, 46, 48, 50, 54, 58, 61, 66, 69, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 91, 95, 98 01, 03, 04, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )