TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
65 4 lượt 02 2 lượt 30 18 lượt
08 3 lượt 05 2 lượt 19 15 lượt
11 3 lượt 07 2 lượt 65 14 lượt
19 3 lượt 66 2 lượt 00 13 lượt
38 3 lượt 84 2 lượt 02 12 lượt
39 3 lượt 95 2 lượt 07 12 lượt
57 3 lượt 97 2 lượt 04 11 lượt
58 3 lượt 04 1 lượt 25 11 lượt
95 3 lượt 09 1 lượt 58 11 lượt
04 2 lượt 20 1 lượt 09 10 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
92 1 lượt 90 1 lượt 91 2 lượt
89 1 lượt 89 1 lượt 81 2 lượt
82 1 lượt 88 1 lượt 69 2 lượt
81 1 lượt 83 1 lượt 47 2 lượt
80 1 lượt 78 1 lượt 49 3 lượt
79 1 lượt 76 1 lượt 18 3 lượt
78 1 lượt 73 1 lượt 80 4 lượt
75 1 lượt 68 1 lượt 27 4 lượt
72 1 lượt 55 1 lượt 03 4 lượt
70 1 lượt 37 1 lượt 78 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 03, 06, 18, 21, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 47, 48, 49, 51, 66, 67, 69, 71, 74, 76, 83, 91, 96, 97, 98, 99 00, 01, 03, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )