TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
23 4 lượt 80 3 lượt 61 18 lượt
61 4 lượt 48 2 lượt 93 17 lượt
83 4 lượt 57 2 lượt 52 14 lượt
86 4 lượt 82 2 lượt 88 14 lượt
88 4 lượt 00 1 lượt 97 14 lượt
00 3 lượt 04 1 lượt 33 13 lượt
01 3 lượt 05 1 lượt 82 13 lượt
04 3 lượt 16 1 lượt 19 12 lượt
35 3 lượt 20 1 lượt 21 12 lượt
45 3 lượt 22 1 lượt 53 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 96 1 lượt 77 1 lượt
93 1 lượt 93 1 lượt 50 2 lượt
91 1 lượt 90 1 lượt 76 3 lượt
85 1 lượt 89 1 lượt 72 3 lượt
84 1 lượt 86 1 lượt 22 3 lượt
81 1 lượt 85 1 lượt 07 3 lượt
79 1 lượt 83 1 lượt 65 4 lượt
75 1 lượt 70 1 lượt 62 4 lượt
71 1 lượt 63 1 lượt 47 4 lượt
70 1 lượt 59 1 lượt 46 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 03, 05, 10, 11, 15, 20, 22, 26, 27, 30, 36, 37, 39, 42, 46, 47, 48, 51, 57, 63, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 82, 87, 89, 92, 94, 99 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )