TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
60 5 lượt 00 2 lượt 59 17 lượt
33 4 lượt 19 2 lượt 68 17 lượt
49 4 lượt 35 2 lượt 81 15 lượt
79 4 lượt 64 2 lượt 00 13 lượt
90 4 lượt 06 1 lượt 54 13 lượt
00 3 lượt 12 1 lượt 35 12 lượt
15 3 lượt 17 1 lượt 45 12 lượt
45 3 lượt 28 1 lượt 98 12 lượt
54 3 lượt 30 1 lượt 02 11 lượt
57 3 lượt 32 1 lượt 18 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 86 1 lượt 95 3 lượt
97 1 lượt 83 1 lượt 65 3 lượt
92 1 lượt 82 1 lượt 11 3 lượt
89 1 lượt 71 1 lượt 09 3 lượt
83 1 lượt 68 1 lượt 97 4 lượt
73 1 lượt 63 1 lượt 91 4 lượt
71 1 lượt 61 1 lượt 84 4 lượt
65 1 lượt 52 1 lượt 58 4 lượt
63 1 lượt 50 1 lượt 48 4 lượt
62 1 lượt 49 1 lượt 24 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
04, 06, 08, 09, 10, 11, 20, 28, 31, 34, 40, 42, 46, 50, 51, 53, 58, 61, 64, 72, 74, 76, 77, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 95 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )