TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
47 4 lượt 16 2 lượt 87 15 lượt
02 3 lượt 74 2 lượt 00 14 lượt
17 3 lượt 84 2 lượt 02 14 lượt
24 3 lượt 00 1 lượt 03 14 lượt
26 3 lượt 02 1 lượt 68 14 lượt
42 3 lượt 08 1 lượt 71 14 lượt
85 3 lượt 09 1 lượt 33 13 lượt
87 3 lượt 10 1 lượt 14 12 lượt
94 3 lượt 11 1 lượt 34 12 lượt
01 2 lượt 18 1 lượt 42 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 98 1 lượt 41 1 lượt
97 1 lượt 94 1 lượt 06 2 lượt
96 1 lượt 92 1 lượt 82 3 lượt
95 1 lượt 90 1 lượt 53 3 lượt
91 1 lượt 82 1 lượt 37 3 lượt
90 1 lượt 81 1 lượt 22 3 lượt
81 1 lượt 68 1 lượt 18 3 lượt
80 1 lượt 62 1 lượt 08 3 lượt
79 1 lượt 58 1 lượt 64 4 lượt
76 1 lượt 53 1 lượt 12 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
04, 06, 08, 13, 14, 16, 18, 23, 25, 29, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 44, 53, 56, 61, 62, 64, 82, 84, 88, 89, 92, 93 01, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )