TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
71 5 lượt 48 2 lượt 67 15 lượt
23 4 lượt 51 2 lượt 92 15 lượt
66 4 lượt 54 2 lượt 43 14 lượt
01 3 lượt 90 2 lượt 23 13 lượt
04 3 lượt 09 1 lượt 26 13 lượt
05 3 lượt 11 1 lượt 66 13 lượt
26 3 lượt 12 1 lượt 02 12 lượt
37 3 lượt 15 1 lượt 04 12 lượt
64 3 lượt 16 1 lượt 21 12 lượt
75 3 lượt 19 1 lượt 50 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 73 2 lượt
98 1 lượt 94 1 lượt 59 2 lượt
96 1 lượt 93 1 lượt 44 2 lượt
88 1 lượt 81 1 lượt 58 3 lượt
85 1 lượt 77 1 lượt 52 3 lượt
84 1 lượt 76 1 lượt 25 3 lượt
81 1 lượt 69 1 lượt 91 4 lượt
72 1 lượt 68 1 lượt 79 4 lượt
69 1 lượt 53 1 lượt 75 4 lượt
67 1 lượt 46 1 lượt 61 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
02, 07, 09, 11, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 52, 54, 59, 60, 63, 70, 73, 79, 80, 83, 87, 93 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 95, 96, 97, 99

Advertisements

Right side bar

Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements