TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
74 4 lượt 23 3 lượt 14 17 lượt
99 4 lượt 24 2 lượt 79 17 lượt
10 3 lượt 01 1 lượt 15 14 lượt
17 3 lượt 02 1 lượt 00 13 lượt
21 3 lượt 14 1 lượt 21 13 lượt
48 3 lượt 15 1 lượt 51 13 lượt
66 3 lượt 18 1 lượt 74 13 lượt
79 3 lượt 19 1 lượt 98 13 lượt
82 3 lượt 21 1 lượt 06 12 lượt
85 3 lượt 22 1 lượt 10 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 96 1 lượt 69 2 lượt
96 1 lượt 91 1 lượt 86 3 lượt
92 1 lượt 89 1 lượt 70 3 lượt
91 1 lượt 87 1 lượt 50 3 lượt
89 1 lượt 78 1 lượt 39 3 lượt
88 1 lượt 74 1 lượt 27 3 lượt
81 1 lượt 73 1 lượt 20 3 lượt
77 1 lượt 68 1 lượt 75 4 lượt
76 1 lượt 67 1 lượt 67 4 lượt
72 1 lượt 60 1 lượt 52 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
13, 14, 20, 22, 27, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 51, 57, 58, 60, 62, 67, 69, 70, 75, 78, 84, 86, 97 00, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )