Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
6.67% 2 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
3.33% 1 lượt
04
6.67% 2 lượt
05
3.33% 1 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
6.67% 2 lượt
08
6.67% 2 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.33% 1 lượt
11
3.33% 1 lượt
12
3.33% 1 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
3.33% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.33% 1 lượt
18
3.33% 1 lượt
19
3.33% 1 lượt
20
3.33% 1 lượt
21
3.33% 1 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
3.33% 1 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
3.33% 1 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
6.67% 2 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
3.33% 1 lượt
39
3.33% 1 lượt
40
3.33% 1 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
3.33% 1 lượt
45
3.33% 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )