Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
6.67% 2 lượt
02
6.67% 2 lượt
03
0.00% 0 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
3.33% 1 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
6.67% 2 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
3.33% 1 lượt
10
10.00% 3 lượt
11
6.67% 2 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
6.67% 2 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
3.33% 1 lượt
22
3.33% 1 lượt
23
3.33% 1 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
3.33% 1 lượt
27
3.33% 1 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
3.33% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
3.33% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
3.33% 1 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
3.33% 1 lượt

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )