Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
2.78% 1 lượt
02
5.56% 2 lượt
03
2.78% 1 lượt
04
2.78% 1 lượt
05
2.78% 1 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
2.78% 1 lượt
09
2.78% 1 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
2.78% 1 lượt
13
0.00% 0 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
2.78% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
2.78% 1 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
2.78% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
2.78% 1 lượt
22
2.78% 1 lượt
23
8.33% 3 lượt
24
2.78% 1 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
5.56% 2 lượt
29
2.78% 1 lượt
30
5.56% 2 lượt
31
2.78% 1 lượt
32
5.56% 2 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
8.33% 3 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
2.78% 1 lượt
41
5.56% 2 lượt
42
2.78% 1 lượt
43
2.78% 1 lượt
44
2.78% 1 lượt
45
2.78% 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )