Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
6.67% 2 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
3.33% 1 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
3.33% 1 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
3.33% 1 lượt
09
6.67% 2 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
3.33% 1 lượt
12
3.33% 1 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
3.33% 1 lượt
15
0.00% 0 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
6.67% 2 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
6.67% 2 lượt
20
6.67% 2 lượt
21
6.67% 2 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
3.33% 1 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
3.33% 1 lượt
30
6.67% 2 lượt
31
3.33% 1 lượt
32
3.33% 1 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
3.33% 1 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
3.33% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
0.00% 0 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )