Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

17/01/2020
Đầu Lô Tô
0 02,06
1 10
2 20,28
3 31,38
4 42,44,46,47,47,49
5
6 64,68
7 70,71,71,71,71,72,74,78
8 84,84
9 92,97

Lô tô miền Bắc thứ năm,

16/01/2020
Đầu Lô Tô
0
1 12,12,18,19
2 20,22,29
3 31,32,37,38
4 44
5 50
6 60,62,64
7 70,71
8 81,82,83,89
9 91,92,93,94,99

Lô tô miền Bắc thứ tư,

15/01/2020
Đầu Lô Tô
0 01,05
1 10,13
2 20,21,22,24,26,27
3 33,33,33
4 40
5 51,54
6 62
7 70,74,77
8 81,81,84,88,89
9 91,94

Lô tô miền Bắc thứ ba,

14/01/2020
Đầu Lô Tô
0 02,07
1 11,12,12,17,18
2 26,28
3 35
4 44,48
5 58
6 64,65,67,69
7 70,76
8 81,83,88
9 90,91,96,96,97

Lô tô miền Bắc thứ hai,

13/01/2020
Đầu Lô Tô
0 03,04,06,07,07
1 11,14,15
2 20,28
3 37,37
4 42,43,44,46,49
5 51,56,57,59
6 64,67
7 71,74
8 84
9 92

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

12/01/2020
Đầu Lô Tô
0 08,08
1 11,15
2 20,24,29
3 31,35,38
4 40,42,44,46
5 53,57,58,59
6 60,65,69,69
7 76
8 80,81,86
9 90

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

11/01/2020
Đầu Lô Tô
0 06,07,08,09
1 12,12,15
2 21,24
3 30,35,37
4 44
5 51,58
6
7 76,77,78,78
8 80,81,85,89
9 90,91,94,94

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )