Lô tô miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

27/11/2020
Đầu Lô Tô
0 02,03,05,08
1 13,18,19
2 20,26,28
3 33
4 42,49
5 52,53,56
6 66,67,69,69,69
7 73
8 81,85,86
9 95,98

Lô tô miền Bắc thứ năm,

26/11/2020
Đầu Lô Tô
0 08,08
1 12,14,15
2
3
4 42,44,45,46
5 54,56,56,58
6 60,62,63,66
7 70,71,75
8 83,86,88,88
9 92,92,96

Lô tô miền Bắc thứ tư,

25/11/2020
Đầu Lô Tô
0 00,02,05,08
1
2 25
3 32,35,36,37,39
4 42,48
5 54,57
6 61,68,69
7 72,75,79
8 81,84,85
9 90,92,92,97

Lô tô miền Bắc thứ ba,

24/11/2020
Đầu Lô Tô
0 01,02,03,05,06,06,06
1 18
2 20,28
3 35,38
4 41,41,45,45
5 51,55
6 60,64,65
7 71,74
8 83
9 90,92,96

Lô tô miền Bắc thứ hai,

23/11/2020
Đầu Lô Tô
0 00,01,06,09
1 19
2 23,25,27
3 36
4 40,43,45,47,48
5 52,58
6 61
7 73,74,76,77,77,78,78
8
9 91,93,98

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

22/11/2020
Đầu Lô Tô
0 00,06,07,07
1 18
2 22,22,23,28
3
4 42,49
5 52,55,56,57
6 65,67,67
7 70,71,76
8 81,83,86
9 91,96,99

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

21/11/2020
Đầu Lô Tô
0 07
1 17,17,19
2
3 33,34,39
4 41,45,47,48,48
5 53
6 61,62,67,68
7 79
8 80,82,84,85,87,87
9 90,91,97

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )