Thống kê Keno - cách chơi cơ bản

Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 30/11/2023

Bộ số Số lần xuất hiện mũi tên xuống
57
42 lần
64
41 lần
02
41 lần
46
40 lần
73
39 lần
19
38 lần
21
38 lần
40
37 lần
20
36 lần
50
36 lần
70
35 lần
56
35 lần
15
35 lần
03
35 lần
09
34 lần
13
34 lần
69
34 lần
77
34 lần
62
33 lần
39
33 lần
55
33 lần
16
33 lần
79
33 lần
14
32 lần
18
32 lần
36
32 lần
43
32 lần
47
32 lần
63
32 lần
61
32 lần
74
32 lần
66
31 lần
59
31 lần
41
31 lần
31
31 lần
27
31 lần
12
31 lần
30
30 lần
22
30 lần
24
30 lần
53
30 lần
76
30 lần
80
30 lần
75
29 lần
65
29 lần
25
29 lần
23
29 lần
29
29 lần
34
29 lần
35
29 lần
06
29 lần
07
28 lần
42
28 lần
49
28 lần
60
28 lần
45
27 lần
67
27 lần
37
27 lần
08
27 lần
10
27 lần
05
27 lần
01
26 lần
17
26 lần
28
26 lần
68
26 lần
71
26 lần
72
25 lần
26
25 lần
32
24 lần
04
24 lần
11
23 lần
51
23 lần
58
23 lần
52
22 lần
44
22 lần
78
22 lần
33
22 lần
38
21 lần
54
21 lần
48
16 lần

10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 30/11/2023

10 bộ số về nhiều nhất 10 bộ số về ít nhất
57 42 lần 48 16 lần
64 41 lần 38 21 lần
02 41 lần 54 21 lần
46 40 lần 52 22 lần
73 39 lần 44 22 lần
19 38 lần 78 22 lần
21 38 lần 33 22 lần
40 37 lần 11 23 lần
20 36 lần 51 23 lần
50 36 lần 58 23 lần

Các bộ số chưa về

Không có bộ số nào
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements