Thống kê Keno - cách chơi cơ bản

Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 22/03/2023

Bộ số Số lần xuất hiện 
31
28 lần
17
27 lần
43
27 lần
80
27 lần
45
26 lần
77
25 lần
67
25 lần
40
25 lần
03
25 lần
60
24 lần
23
24 lần
50
24 lần
28
23 lần
33
23 lần
09
23 lần
34
23 lần
42
22 lần
10
22 lần
12
22 lần
36
22 lần
62
22 lần
47
22 lần
25
21 lần
06
21 lần
54
21 lần
58
21 lần
53
21 lần
29
20 lần
21
20 lần
44
20 lần
56
20 lần
27
20 lần
79
20 lần
70
20 lần
05
19 lần
73
19 lần
35
19 lần
41
19 lần
13
19 lần
71
19 lần
16
19 lần
22
19 lần
02
19 lần
37
19 lần
55
18 lần
14
18 lần
20
18 lần
11
18 lần
66
18 lần
59
18 lần
68
18 lần
19
17 lần
61
17 lần
72
17 lần
08
17 lần
18
17 lần
65
17 lần
07
17 lần
26
17 lần
48
17 lần
52
16 lần
51
16 lần
39
16 lần
24
16 lần
57
16 lần
76
16 lần
46
16 lần
78
15 lần
38
15 lần
32
15 lần
49
15 lần
69
15 lần
63
15 lần
01
15 lần
75
14 lần
64
14 lần
15
14 lần
30
13 lần
74
12 lần
04
11 lần

10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 22/03/2023

10 bộ số về nhiều nhất 10 bộ số về ít nhất
31 28 lần 04 11 lần
17 27 lần 74 12 lần
43 27 lần 30 13 lần
80 27 lần 75 14 lần
45 26 lần 64 14 lần
77 25 lần 15 14 lần
67 25 lần 78 15 lần
40 25 lần 38 15 lần
03 25 lần 32 15 lần
60 24 lần 49 15 lần

Các bộ số chưa về

Không có bộ số nào

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )

Advertisements