Thống kê Keno - cách chơi cơ bản

Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 29/05/2024

Bộ số Số lần xuất hiện mũi tên xuống
48
11 lần
13
10 lần
26
9 lần
76
9 lần
71
8 lần
11
8 lần
24
8 lần
75
8 lần
23
8 lần
15
7 lần
29
7 lần
52
7 lần
02
7 lần
79
7 lần
39
7 lần
47
7 lần
04
7 lần
42
7 lần
01
7 lần
49
6 lần
51
6 lần
22
6 lần
21
6 lần
16
6 lần
34
6 lần
40
6 lần
65
6 lần
78
6 lần
12
6 lần
05
6 lần
59
6 lần
28
6 lần
17
6 lần
30
6 lần
18
6 lần
77
5 lần
06
5 lần
43
5 lần
36
5 lần
62
5 lần
61
5 lần
73
5 lần
41
5 lần
38
5 lần
80
5 lần
60
5 lần
55
4 lần
68
4 lần
14
4 lần
33
4 lần
50
4 lần
67
4 lần
45
4 lần
57
4 lần
31
4 lần
08
4 lần
56
4 lần
63
4 lần
46
4 lần
66
3 lần
64
3 lần
54
3 lần
37
3 lần
07
3 lần
27
3 lần
25
3 lần
58
3 lần
03
3 lần
09
3 lần
44
2 lần
19
2 lần
74
2 lần
69
2 lần
72
2 lần
53
2 lần
35
2 lần
10
2 lần
20
1 lần
70
1 lần
32
0 lần

10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 29/05/2024

10 bộ số về nhiều nhất 10 bộ số về ít nhất
48 11 lần 20 1 lần
13 10 lần 70 1 lần
26 9 lần 44 2 lần
76 9 lần 19 2 lần
71 8 lần 74 2 lần
11 8 lần 69 2 lần
24 8 lần 72 2 lần
75 8 lần 53 2 lần
23 8 lần 35 2 lần
15 7 lần 10 2 lần

Các bộ số chưa về

32
Advertisements
Advertisements

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )