Thống kê Keno - cách chơi cơ bản

Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 08/08/2022

Bộ số Số lần xuất hiện 
56
27 lần
18
25 lần
05
24 lần
44
24 lần
14
22 lần
51
22 lần
70
22 lần
54
22 lần
48
22 lần
24
21 lần
53
20 lần
31
20 lần
69
20 lần
15
20 lần
57
20 lần
72
20 lần
25
20 lần
75
20 lần
68
19 lần
43
19 lần
38
19 lần
28
19 lần
47
19 lần
52
19 lần
66
19 lần
23
18 lần
30
18 lần
34
18 lần
71
18 lần
78
18 lần
42
18 lần
32
17 lần
73
17 lần
65
17 lần
46
17 lần
08
17 lần
59
16 lần
55
16 lần
12
16 lần
17
16 lần
37
16 lần
64
16 lần
79
16 lần
13
16 lần
61
15 lần
02
15 lần
62
15 lần
16
15 lần
39
15 lần
11
15 lần
49
15 lần
45
15 lần
80
15 lần
63
15 lần
22
14 lần
19
14 lần
20
14 lần
33
14 lần
74
14 lần
41
13 lần
26
13 lần
40
13 lần
03
13 lần
76
13 lần
04
13 lần
09
13 lần
50
12 lần
06
12 lần
21
12 lần
60
12 lần
77
12 lần
58
12 lần
36
12 lần
35
10 lần
01
10 lần
10
10 lần
29
9 lần
67
8 lần
27
7 lần
07
6 lần

10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 08/08/2022

10 bộ số về nhiều nhất 10 bộ số về ít nhất
56 27 lần 07 6 lần
18 25 lần 27 7 lần
05 24 lần 67 8 lần
44 24 lần 29 9 lần
14 22 lần 35 10 lần
51 22 lần 01 10 lần
70 22 lần 10 10 lần
54 22 lần 50 12 lần
48 22 lần 06 12 lần
24 21 lần 21 12 lần

Các bộ số chưa về

67,20,07,11,40,60,24,14,16,21

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )