TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.23% 10 lượt
01
0.49% 4 lượt
02
0.86% 7 lượt
03
1.23% 10 lượt
04
0.99% 8 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
0.49% 4 lượt
07
0.86% 7 lượt
08
0.49% 4 lượt
09
0.99% 8 lượt
10
0.86% 7 lượt
11
0.74% 6 lượt
12
0.62% 5 lượt
13
1.23% 10 lượt
14
1.73% 14 lượt
15
1.85% 15 lượt
16
1.11% 9 lượt
17
0.74% 6 lượt
18
1.23% 10 lượt
19
0.62% 5 lượt
20
0.62% 5 lượt
21
0.74% 6 lượt
22
1.48% 12 lượt
23
0.62% 5 lượt
24
0.99% 8 lượt
25
0.62% 5 lượt
26
1.11% 9 lượt
27
0.99% 8 lượt
28
1.11% 9 lượt
29
1.11% 9 lượt
30
1.36% 11 lượt
31
1.60% 13 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
0.62% 5 lượt
34
0.99% 8 lượt
35
0.99% 8 lượt
36
0.49% 4 lượt
37
1.11% 9 lượt
38
1.36% 11 lượt
39
0.99% 8 lượt
40
1.11% 9 lượt
41
0.86% 7 lượt
42
0.86% 7 lượt
43
1.36% 11 lượt
44
0.74% 6 lượt
45
0.49% 4 lượt
46
0.62% 5 lượt
47
1.11% 9 lượt
48
1.48% 12 lượt
49
1.85% 15 lượt
50
0.49% 4 lượt
51
0.86% 7 lượt
52
0.99% 8 lượt
53
1.11% 9 lượt
54
0.86% 7 lượt
55
0.99% 8 lượt
56
1.85% 15 lượt
57
0.74% 6 lượt
58
1.36% 11 lượt
59
0.99% 8 lượt
60
0.86% 7 lượt
61
1.23% 10 lượt
62
1.11% 9 lượt
63
0.74% 6 lượt
64
1.23% 10 lượt
65
1.11% 9 lượt
66
1.11% 9 lượt
67
0.62% 5 lượt
68
1.36% 11 lượt
69
0.49% 4 lượt
70
0.74% 6 lượt
71
0.86% 7 lượt
72
1.60% 13 lượt
73
1.73% 14 lượt
74
1.11% 9 lượt
75
0.86% 7 lượt
76
1.73% 14 lượt
77
1.23% 10 lượt
78
0.99% 8 lượt
79
1.98% 16 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
0.62% 5 lượt
82
0.49% 4 lượt
83
0.74% 6 lượt
84
0.74% 6 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
1.23% 10 lượt
87
1.11% 9 lượt
88
0.99% 8 lượt
89
0.99% 8 lượt
90
0.62% 5 lượt
91
0.49% 4 lượt
92
0.74% 6 lượt
93
1.36% 11 lượt
94
0.86% 7 lượt
95
0.74% 6 lượt
96
0.86% 7 lượt
97
0.99% 8 lượt
98
0.62% 5 lượt
99
1.11% 9 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )