TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.23% 10 lượt
01
1.23% 10 lượt
02
1.11% 9 lượt
03
0.86% 7 lượt
04
0.99% 8 lượt
05
0.99% 8 lượt
06
1.23% 10 lượt
07
0.37% 3 lượt
08
0.62% 5 lượt
09
0.99% 8 lượt
10
0.62% 5 lượt
11
1.23% 10 lượt
12
1.23% 10 lượt
13
0.99% 8 lượt
14
0.99% 8 lượt
15
0.74% 6 lượt
16
0.99% 8 lượt
17
0.49% 4 lượt
18
0.74% 6 lượt
19
1.48% 12 lượt
20
1.11% 9 lượt
21
1.48% 12 lượt
22
0.37% 3 lượt
23
1.11% 9 lượt
24
1.23% 10 lượt
25
0.86% 7 lượt
26
0.49% 4 lượt
27
0.86% 7 lượt
28
0.49% 4 lượt
29
0.74% 6 lượt
30
1.11% 9 lượt
31
1.36% 11 lượt
32
0.86% 7 lượt
33
1.48% 12 lượt
34
0.99% 8 lượt
35
1.11% 9 lượt
36
0.86% 7 lượt
37
0.86% 7 lượt
38
0.99% 8 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
1.23% 10 lượt
41
1.11% 9 lượt
42
0.99% 8 lượt
43
0.86% 7 lượt
44
0.62% 5 lượt
45
0.86% 7 lượt
46
0.37% 3 lượt
47
0.37% 3 lượt
48
1.48% 12 lượt
49
0.86% 7 lượt
50
0.25% 2 lượt
51
0.86% 7 lượt
52
1.73% 14 lượt
53
1.48% 12 lượt
54
1.48% 12 lượt
55
0.99% 8 lượt
56
0.99% 8 lượt
57
1.60% 13 lượt
58
0.86% 7 lượt
59
1.11% 9 lượt
60
0.62% 5 lượt
61
2.10% 17 lượt
62
0.62% 5 lượt
63
0.62% 5 lượt
64
1.23% 10 lượt
65
0.49% 4 lượt
66
0.62% 5 lượt
67
0.86% 7 lượt
68
1.11% 9 lượt
69
1.23% 10 lượt
70
1.11% 9 lượt
71
0.62% 5 lượt
72
0.37% 3 lượt
73
0.99% 8 lượt
74
1.23% 10 lượt
75
0.86% 7 lượt
76
0.37% 3 lượt
77
0.25% 2 lượt
78
0.86% 7 lượt
79
0.99% 8 lượt
80
1.36% 11 lượt
81
0.86% 7 lượt
82
1.60% 13 lượt
83
1.48% 12 lượt
84
1.11% 9 lượt
85
1.11% 9 lượt
86
1.11% 9 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
1.73% 14 lượt
89
0.99% 8 lượt
90
0.99% 8 lượt
91
1.36% 11 lượt
92
1.11% 9 lượt
93
1.98% 16 lượt
94
0.99% 8 lượt
95
1.11% 9 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
1.60% 13 lượt
98
0.86% 7 lượt
99
1.11% 9 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )