TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.74% 6 lượt
01
1.36% 11 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
0.62% 5 lượt
04
1.11% 9 lượt
05
0.99% 8 lượt
06
1.36% 11 lượt
07
0.62% 5 lượt
08
1.73% 14 lượt
09
1.11% 9 lượt
10
1.36% 11 lượt
11
1.73% 14 lượt
12
1.11% 9 lượt
13
2.10% 17 lượt
14
0.99% 8 lượt
15
1.36% 11 lượt
16
1.11% 9 lượt
17
0.37% 3 lượt
18
1.73% 14 lượt
19
0.62% 5 lượt
20
0.62% 5 lượt
21
0.74% 6 lượt
22
0.99% 8 lượt
23
0.49% 4 lượt
24
0.99% 8 lượt
25
1.11% 9 lượt
26
0.86% 7 lượt
27
0.62% 5 lượt
28
1.23% 10 lượt
29
0.86% 7 lượt
30
0.99% 8 lượt
31
1.23% 10 lượt
32
0.62% 5 lượt
33
0.62% 5 lượt
34
0.86% 7 lượt
35
0.86% 7 lượt
36
0.99% 8 lượt
37
0.62% 5 lượt
38
1.60% 13 lượt
39
1.11% 9 lượt
40
0.37% 3 lượt
41
1.23% 10 lượt
42
0.86% 7 lượt
43
1.11% 9 lượt
44
0.99% 8 lượt
45
0.99% 8 lượt
46
1.36% 11 lượt
47
1.48% 12 lượt
48
1.73% 14 lượt
49
0.99% 8 lượt
50
0.99% 8 lượt
51
1.11% 9 lượt
52
0.99% 8 lượt
53
1.23% 10 lượt
54
0.99% 8 lượt
55
1.11% 9 lượt
56
1.48% 12 lượt
57
1.60% 13 lượt
58
1.48% 12 lượt
59
0.74% 6 lượt
60
1.48% 12 lượt
61
0.25% 2 lượt
62
0.49% 4 lượt
63
0.74% 6 lượt
64
0.99% 8 lượt
65
0.99% 8 lượt
66
1.36% 11 lượt
67
0.62% 5 lượt
68
0.99% 8 lượt
69
0.62% 5 lượt
70
0.49% 4 lượt
71
1.60% 13 lượt
72
1.23% 10 lượt
73
0.74% 6 lượt
74
1.36% 11 lượt
75
0.62% 5 lượt
76
1.48% 12 lượt
77
1.11% 9 lượt
78
0.99% 8 lượt
79
1.11% 9 lượt
80
0.99% 8 lượt
81
0.37% 3 lượt
82
0.62% 5 lượt
83
0.62% 5 lượt
84
0.49% 4 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
0.99% 8 lượt
87
0.74% 6 lượt
88
0.86% 7 lượt
89
0.99% 8 lượt
90
1.11% 9 lượt
91
1.23% 10 lượt
92
0.99% 8 lượt
93
0.49% 4 lượt
94
0.74% 6 lượt
95
1.48% 12 lượt
96
0.49% 4 lượt
97
0.74% 6 lượt
98
0.62% 5 lượt
99
1.36% 11 lượt

Quảng cáo

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )