TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 12/11/2019

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 5 lượt 5 lượt 6 lượt 2 lượt
1 1 lượt 2 lượt 4 lượt 5 lượt
2 3 lượt 6 lượt 3 lượt 1 lượt
3 1 lượt 7 lượt 3 lượt 1 lượt
4 4 lượt 2 lượt 1 lượt 1 lượt
5 4 lượt 2 lượt 2 lượt 3 lượt
6 3 lượt 1 lượt 0 lượt 7 lượt
7 3 lượt 3 lượt 3 lượt 2 lượt
8 3 lượt 1 lượt 5 lượt 3 lượt
9 3 lượt 1 lượt 3 lượt 5 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )