TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lồng cầu

TK theo lồng cầu XS Max 4D thứ 3, 16/07/2019

Số LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 3
(Đơn vị)
0 0 lượt 1 lượt 1 lượt 1 lượt
1 2 lượt 4 lượt 2 lượt 2 lượt
2 2 lượt 3 lượt 2 lượt 8 lượt
3 4 lượt 2 lượt 4 lượt 0 lượt
4 1 lượt 4 lượt 5 lượt 5 lượt
5 3 lượt 3 lượt 2 lượt 3 lượt
6 5 lượt 2 lượt 2 lượt 5 lượt
7 2 lượt 3 lượt 5 lượt 1 lượt
8 4 lượt 3 lượt 3 lượt 2 lượt
9 7 lượt 5 lượt 4 lượt 3 lượt

Right side bar( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )