TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 21/05/2019

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 2 lượt 2 lượt 5 lượt 3 lượt
1 4 lượt 3 lượt 2 lượt 3 lượt
2 3 lượt 4 lượt 7 lượt
3 6 lượt 5 lượt 2 lượt
4 7 lượt 5 lượt 2 lượt 4 lượt
5 2 lượt 3 lượt 5 lượt
6 5 lượt 2 lượt 4 lượt
7 2 lượt 2 lượt 2 lượt 2 lượt
8 2 lượt 3 lượt 3 lượt
9 3 lượt 3 lượt 3 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1
2 1 lượt
3 0 lượt
4
5 1 lượt
6 1 lượt
7
8 1 lượt
9 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )