TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 31/03/2020

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 4 lượt 2 lượt 2 lượt 4 lượt
1 2 lượt 6 lượt 2 lượt 3 lượt
2 5 lượt 6 lượt 3 lượt 2 lượt
3 5 lượt
4 4 lượt 5 lượt
5 3 lượt 2 lượt 7 lượt 5 lượt
6 3 lượt 4 lượt 5 lượt
7 5 lượt 5 lượt
8 2 lượt 2 lượt 3 lượt 3 lượt
9 3 lượt 4 lượt 3 lượt 2 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1
2
3 1 lượt 1 lượt 0 lượt
4 0 lượt 1 lượt
5
6 1 lượt
7 0 lượt 0 lượt
8
9

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )