TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 18/09/2018

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 4 lượt 4 lượt 2 lượt 2 lượt
1 3 lượt 4 lượt 4 lượt
2 3 lượt 4 lượt 4 lượt 5 lượt
3 3 lượt 2 lượt 4 lượt 4 lượt
4 6 lượt 4 lượt
5 2 lượt 2 lượt 2 lượt 4 lượt
6 4 lượt 5 lượt
7 5 lượt 2 lượt 3 lượt 4 lượt
8 5 lượt 2 lượt
9 3 lượt 2 lượt 2 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0
1 1 lượt
2
3
4 1 lượt 1 lượt
5
6 0 lượt 1 lượt
7
8 1 lượt 1 lượt
9 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )