TK XS Max 4D

Thống kê Max 4D theo lượt về

TK theo lượt về XS Max 4D thứ 3, 07/07/2020

Về nhiều LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 2 lượt 2 lượt 4 lượt
1 2 lượt 5 lượt 4 lượt 5 lượt
2 5 lượt 2 lượt 5 lượt
3 3 lượt 3 lượt 3 lượt
4 5 lượt 4 lượt 3 lượt 2 lượt
5 9 lượt 4 lượt 6 lượt 2 lượt
6 2 lượt 4 lượt
7 2 lượt 2 lượt 5 lượt
8 2 lượt 3 lượt 7 lượt
9 4 lượt 2 lượt 3 lượt
Về ít LC 1
(Nghìn)
LC 2
(Trăm)
LC 3
(Chục)
LC 4
(Đơn vị)
0 0 lượt
1
2 0 lượt
3 1 lượt
4
5
6 1 lượt 0 lượt
7 1 lượt
8 0 lượt
9 1 lượt

Right side bar

( Có thể nhập tối thiểu 2 số, tối đa 17 số )